atriumWebs forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser for atriumWeb A/S gældende fra d. 4. okt. 2011.

Anvendelsesområde

atriumWeb A/S forretningsbetingelser finder anvendelse på alle aftaleforhold indgået imellem atriumWeb A/S og kunden. Forretningsbetingelserne kan undtagelsesvist fraviges. Dette skal dog ske skriftligt, og der skal foreligge skriftlig accept fra begge parter.

Produktbeskrivelse

atriumWeb A/S tilbyder et produkt, som består i en komplet løsning, der omfatter webhotel, domæne, mails, hjemmeside samt CMS. Dette er atriumWeb A/S kerneprodukt, som afregnes på abonnementsbasis. Derudover tilbyder atriumWeb A/S en række tillægsprodukter. Via webhotellet får kunden adgang til at lagre data samt datafiler, som vedrører kundens hjemmeside på atriumWeb A/S server. Der er som udgangspunkt ingen omkostninger forbundet med trafik til kundens websites, hertil har atriumWeb A/S dog visse forbehold, der gør sig gældende: Trafikken skal ske uden at påvirke driften af atriumWeb A/S øvrige kunder. Trafikken må på ingen måde pådrage atriumWeb A/S uforholdsmæssigt store udgifter. Det er ligeledes ikke tilladt at have store fil arkiver med filer til fri download, såsom shareware-arkiver og musikfiler mm. Ovenstående forbehold er ikke udtømmende. atriumWeb A/S garanterer kun korrekt visning af CMS samt hjemmeside i følgende browsere: Internet Explorer(version 11.0 og nyere versioner), Google Chrome, Safari og Mozilla Firefox. atriumWeb A/S har valgt Google Apps Standard Edition til email system, og i den forbindelse gælder Google Inc.’s forretningsbetingelser http://www.google.com/apps/intl/da/terms/standard_terms.html atriumWeb A/S vil til enhver tid være berettiget til at opsige kunden ved misbrug eller overtrædelse af ovenstående. Vurderingen af, om en kunde har overtrådt et forbehold, beror udelukkende på atriumWeb A/S individuelle vurdering. Et statistisk overblik over aktiviteter på kundens domæne vil kunne effektueres i opdateringsmodulet. I henhold til webhotellet, fungerer atriumWeb A/S udelukkende som registrator, herunder formidler, i forbindelse med kundens erhvervelse af internetdomænet. Kunden vil til enhver tid være underlagt de vilkår, der bestemmes af den pågældende navnemyndighed. Navnemyndighedens almindelige betingelser vil være gældende for registreringen, og eventuelle vedligeholdelsesafgifter vil blive pålagt kunden.

Tillægsprodukter

atriumWeb A/S tilbyder, som tidligere nævnt, også en række tillægsprodukter. Aftaler om levering af tillægsprodukter skal, ligesom hovedaftalen, foreligge skriftligt. Tillægsprodukter vil kun blive leveret i kombination med atriumWeb A/S kerneprodukt, hvilket betyder, det vil indgå som en del af hovedaftalen. Ved kundens opsigelse af hovedaftalen, levering af kerneproduktet, vil leveringen af tillægsprodukter ligeledes være opsagt. Prisen for tillægsprodukter fastsættes ved indgåelse af aftalen om levering. Ved afregning på abonnementsbasis vil betalings- og abonnementsperiode som udgangspunkt følge kerneproduktet.

Indgåelse af aftale

atriumWeb A/S vil udfærdige et skriftligt tilbud til kunden. Aftalen er gældende og bindende for begge parter, så snart atriumWeb A/S har det underskrevne tilbud i hænde (kundens accept), dog tages forbehold for positiv kreditvurdering på den samlede kontraktsum med henblik på kreditforsikring. Tilbuddet bortfalder, når acceptfristen udløber jf. aftl. § 2 og § 3.

Kundens forpligtelser

Kunden har ved accept af atriumWeb A/S tilbud pligt til at oplyse følgende:

  • Navn på den ansvarshavende
  • Virksomhedens fulde navn
  • Cvr.nr.
  • Virksomhedens adresse
  • Telefonnr.
  • E-mail adresse

Det pålægges kunden at sørge for, at atriumWeb A/S altid er i besiddelse af korrekte informationer. Ved eventuelle ændringer skal kunden straks underrette atriumWeb A/S herom. Kunden skal til enhver tid overholde gældende dansk ret, og eventuel misbrug af abonnementet, herunder uetisk eller krænkende opførsel på nettet, vil medføre opsigelse uden yderlige varsel. Kunden er ligeledes pålagt det fulde ansvar for lovligheden af hjemmesidens materiale og informationer samt også ansvar for, at de ikke krænker tredje mands rettigheder i henhold til varemærkelovens bestemmelser. I tilfælde af at kunden har været tilknyttet en brancheforening eller lignende, og dette bringes til ophør, er kunden forpligtet til at underrette atriumWeb A/S senest 5 arbejdsdage før udmeldelsen, således atriumWeb A/S har mulighed for at foretage de nødvendige tiltag, såsom fjernelse af logo mm. Ved forsømmelse af dette krav fraskriver atriumWeb A/S sig alt ansvar.

atriumWeb A/S forpligtelser

atriumWeb A/S forpligter sig til at behandle alle kundens informationer fuld fortroligt. Ved kundens eventuelle misbrug eller begrundet mistanke herom forbeholder atriumWeb A/S sig dog ret til at udlevere kundens informationer til de relevante myndigheder. atriumWeb A/S er berettiget til at videregive informationer til officielle navnemyndigheder som bl.a. InterNIC, RIPE og DK Hostmaster. Derudover forbeholder atriumWeb A/S sig ret til at benytte de givne informationer til udarbejdelse af generelle statistikker samt at anvende det udarbejdede materiale som reference i salgs- og marketingsøjemed.

atriumWeb A/S rettigheder

atriumWeb A/S vil til enhver tid være berettiget til at slette materiale uden varsel, såfremt atriumWeb A/S finder det i strid med gældende dansk ret, af anstødelig karakter eller imod god skik og brug. atriumWeb A/S forbeholder sig ligeledes ret til nedtagning og lukning af domæner/servere, som ifølge atriumWeb A/S skøn indeholder materiale af ovenstående karakter eller hyperlinks til sådant materiale. Se ydermere ”Specielle indholdstyper”. atriumWeb A/S anser spam for misbrug af abonnementet, hvilket vil blive betragtet som misligholdelse af den indgåede aftale. atriumWeb A/S er berettiget til at udlevere kundens informationer til de relevante myndigheder i forbindelse med misbrug i henhold til det ovenfor anførte. Nedtagning og lukning af domæner/servere vil også finde sted, såfremt kunden ikke overholder de generelle forretningsbetingelser og/eller andre indgåede særaftaler. Der vil ikke blive tilbagebetalt forudbetalte beløb til kunden, såfremt nedtagning og lukning er sket på baggrund af misligholdelse og/eller andre brud på de indgåede aftaleforhold fra kundens side.

Priser og betalingsbetingelser

Betaling for atriumWeb A/S produkt sker forud i henhold til den aftalte periode, som fremgår af den enkelte aftale. Herefter skal produktet betales forud og en gang årligt. De til enhver tid gældende priser kan rekvireres hos atriumWeb A/S, og vil årligt blive reguleret efter minimumsindekset. Ved manglende betaling på forfaldsdatoen vil der blive pålagt renter med 2 % pr. måned. Renten pålægges fra forfaldsdato, til betalingen finder sted. Rykkerskrivelser pålægges et gebyr på 100 kr. Ved rykker nr. 3 pålægges et kompensationsbeløb på kr. 310,00 foruden rykkergebyr og renter (jævnført EU direktiv og renteloven gældende fra 1. marts 2013). Såfremt kunden ikke betaler på trods af rykkerproceduren, vil det skyldige beløb blive videregivet til tredjemand for inddrivelse ved retslig inkasso. Manglende betaling af rykkerskrivelser vil blive betragtet som en væsentlig misligholdelse af aftalen, og atriumWeb A/S forbeholder sig i et sådant tilfælde ret til at lukke kundens produkt. Såfremt betalingen for en del af abonnementsperioden ikke sker rettidigt, forbeholder atriumWeb A/S sig ret til at slutopgøre kontoen og fremsende en opkrævning for hele den periode, der er indgået aftale om og for såvel hoved- som tillægsprodukter. Administrationsgebyr ved faktura 69,00 kr. Alle priser er ekskl. moms.

Opsigelse

Aftalen er gældende for en periode som minimum dækker 36 måneders betaling for serviceaftale, hosting m.v.. Periodens starttidspunkt regnes fra datoen angivet i 1. faktura og udløber 36 mdr. herefter, uanset aftalens underskrivelsestidspunkt, med mindre andet skriftligt er aftalt. Aftaleperioden forlænges automatisk for en ny periode, som er på 24 mdr., og ved dennes udløb forlænges aftalen fortløbende med en ny periode på 24 mdr. Aftaler om tillægsprodukter er gældende for en periode, som minimum dækker 12 mdr. Periodens starttidspunkt regnes fra datoen angivet i 1. faktura efter indgåelsen og udløber 12 mdr. herefter, uanset aftalens underskrivelsestidspunkt, med mindre andet skriftligt er aftalt. Aftaleperioden forlænges automatisk for en ny periode, som er på 12 mdr., og ved dennes udløb forlænges aftalen fortløbende med en ny periode på 12 mdr. Senest 12 dage efter testsiden er blevet præsenteret, fremsendes faktura. Opsigelse af såvel hovedaftale og/eller aftaler vedr. tillægsprodukter skal ske skriftligt og være atriumWeb A/S i hænde senest 3 måneder før aftaleperiodens udløb. Sker opsigelsen senere, vil det blive betragtet som opsigelse, som først har virkning efter den næstkommende periodes udløb. Eventuelt forudbetalt abonnement refunderes ikke. Ved flytning af domænet til en anden udbyder, nedtages alle services, som er tilknyttet domænet. I tilfælde af at kunden ønsker at bibeholde en eller flere services, skal dette skriftligt meddeles atriumWeb A/S senest en uge før flytningen. I et sådant tilfælde vil abonnementet på de aftalte services fortsætte til uændret pris. atriumWeb A/S kan til enhver tid opsige kundens hovedaftale og/eller tillægsprodukter med en måneds varsel. Forudbetalt abonnement vil i sådan en situation blive refunderet.

Immaterielle rettigheder

atriumWeb A/S har ophavsretten, samt enhver anden rettighed til kildekoder, herunder ASP, JAVA, Applets, CGI, .net, HTML- koder og enhver anden kode. atriumWeb A/S har ligeledes ophavsretten samt enhver anden rettighed til grafiske fremstillinger, billeder, data og andet materiale, som er helt eller delvist udviklet af atriumWeb A/S eller i samarbejde med atriumWeb A/S, og som er en del af kundens løsning. De ovenfor anførte rettigheder vil kun undtagelsesvis kunne anvendes i andre sammenhænge – som f.eks. brug efter ophør af de mellem parterne indgåede aftaler design, produktion, hosting, optimering, m.v. – såfremt der foreligger udtrykkelig skriftlig accept fra atriumWeb A/S side. Krænkelse heraf vil medføre krav om ophør og kompensation.

Specielle indholdstyper

Racistisk, pornografisk, pædofilt eller på anden måde krænkende og/eller ulovligt materiale, herunder musik, film og billeder, der ikke er behæftet med et behørigt ejerrettighedsforhold, må ikke forefindes på atriumWeb A/S servere. Overtrædelse af ovenstående vil medføre nedtagning og lukning af domæne/servere uden varsel. Kunden vil blive adviseret om årsagen.

Kundens erstatningsansvar

Ved kundens misligholdelse af aftalen ifalder der erstatningsansvar overfor atriumWeb A/S efter gældende dansk ret. Kunden er ansvarlig for det materiale, der stilles til rådighed for offentligheden, eller som på anden måde lagres på atriumWeb A/S servere og vil ifalde erstatningsansvar i forhold hertil. atriumWeb A/S skal holdes skadesløs for ethvert tab, herunder følgetab og indirekte såvel som direkte tab, som forårsages af kundens handling.

Ansvarsfraskrivelse

atriumWeb A/S fraskriver sig ansvaret for tab eller skade som følge af afbrydelse eller forstyrrelser i atriumWeb A/S elektroniske udstyr, eller som kan pålægges atriumWeb A/S leverandører eller øvrige tredjemands forhold. Ligeledes fraskriver atriumWeb A/S sig ansvaret for informationer hentet fra internettet eller brugen af internettet i øvrigt. atriumWeb A/S er ikke ansvarlig for tab eller skade som følge af redelegering af et domæne f.eks. ved indgåelse af aftale om produktion af en hjemmeside eller ved redelegering af et domænenavn. Dette gælder også i tilfælde, hvor kunden har egen mailserver, som kan forårsage forstyrrelser af e-mail og/eller webhotel. atriumWeb A/S bærer intet ansvar og yder ingen form for support i forbindelse med problemer på kundens egen mailserver ved redelegering af et domænenavn. atriumWeb A/S fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle forsinkelser. I forbrugerforhold ifalder atriumWeb A/S ansvar i henhold til gældende dansk ret om produktansvar. atriumWeb A/S er dog ikke ansvarlig for tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, avancetab eller ethvert andet indirekte tab, som følge heraf. Uden for forbrugerforhold er atriumWeb A/S ikke ansvarlig for skade på fast ejendom, løsøre eller andre formuegoder. Det samme gælder for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. atriumWeb A/S er ikke ansvarlig for data i den elektroniske postkasse eller data liggende på abonnentens webhotel. atriumWeb A/S er erstatningsansvarlig ved grov uagtsomhed fra atriumWeb A/S side. Erstatningsansvaret er dog begrænset til kundens direkte tab, og beløbet kan ikke overstige det af kunden erlagte vederlag. (max. kontraktsummen af den indgåede aftale mellem atriumWeb A/S og kunden). Ethvert erstatningskrav skal fremsættes skriftligt uden ugrundet ophold, dog senest 10 dage efter kunden er blevet bekendt med den ansvarspådragende handling.

Force Majeure

atriumWeb A/S fraskriver sig ethvert ansvar for tab forårsaget af en hændelse, på hvilken atriumWeb A/S ingen indflydelse har, og som ikke har kunnet forudsiges ved aftalens indgåelse.

Varsling af ændringer

atriumWeb A/S har ret til at foretage ændringer af aftalen, men eventuelle ændringer skal varsles kunden via e-mail på den opgivne e-mailadresse senest en måned før ændringernes ikrafttrædelse. Kunden er berettiget til at opsige aftalen med de nye aftalevilkår. Opsigelsen skal være atriumWeb A/S i hænde senest 14 dage før ikrafttrædelsesdatoen. Ændringer, som ikke kan anses at være til ugunst for kunden, kan gennemføres uden varsel.

Overdragelse til tredjemand

atriumWeb A/S er til enhver tid berettiget til at overdrage driften af hovedaftale og/eller tillægsprodukter til tredjemand, såfremt det ikke medfører ændringer i aftalevilkårene for den pågældende kunde.

Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem atriumWeb A/S og en kunde skal løses i overensstemmelse med dansk ret.